سخنرانی قبل از خطبه 17 آذر 1396

سخنران قبل از خطبه نمازجمعه  بابل 17 آذر 1396 ، آقای سید احمد هاشمی مسؤول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگ و هنر شهرستان بابل به مناسبت روز دانشجو بود.
گزیده ای از سخنان قبل از خطبه : به فرموده حضرت آقا مطالبات دانشجویی،جزءوظایف ماست،وماازبعضی حرکات وسیاست زدگی واجرانشدن صحیح قانون گله مندبوده،وتذکردوستانه وراه حل منصفانه برای رفع مشکلات وجامعه سالم وباآرامش داشته باشیم. درچندروزاخیرنوشتاری ازروزنامه آرمان وابسته به اصلاح طلبان،مذاکره موشکی راکلید زدندتاباآغازمذاکره موشکی خطرجنگ وتحریم راازسربگذرانیم.من به این گروه ازمسئولین می گویم شماتادیروزبحث هسته ای را فرارازجنگ می دانستیدامروز موشک راوفرداحقوق بشروروزهای نه چندان دور فروش اعتقادات و……راخواهیدداد. واقعاشمااین انقلاب راچگونه مینگرید،انقلابی که باخون شهدایی مانندشهیدتهرانی،شهید روشن،شهیدحججی ها،به این جایگاه رسیده،چگونه این حرفا اززبان شمابیرون میاید،درصورتی که حضرت آقا رهبرعزیزمان، فرمودنددرموضوع موشکی هیچ مذاکره ای نمی کنیم.
ماازبرادرعزیزوپاسدارباشرف وغیرتمندمان سردارقاسم سلیمانی بابت عمل انقلابی ایشان  ،که دشمن تادندان مسلح داعش راازپادرآورد تشکرداریم وخداراشاکریم که آرامش به مناطق مختلف عراق وسوریه برگشت داده شده.
مامردم ایران پیروخط همان امام راحلی هستیم که آمریکا را شیطان بزرگ می دانست و مطمئن هستیم که با ایستادگی بر آرمان های خود،آمریکاهیچ غلطی نمیتواندبکند. متاسفانه بخاطربهادادن به بعضی ازحرکات آمریکایی هاباعث شد وزیرخارجه عربستان که خودفتنه وهابیت رایدک میکشدوخودپدرخوانده داعش میباشد درحرفهایی نامربوط وبدون مدرک،ایران رامتهم به حمایت از داعش ودادن تسلیحات به آن گروه کثیف نماید.واقعاماازمسئولین انتظارداریم جواب قاطع وکوبنده به این وزیر نالایق عربستانی دهنداوچه حقی داردباچنین لحنی ،حرف دروغ رابه این انقلاب ومردم ونظام بچسباند.من ازطرف دانشجویان ،به وزیرخارجه عربستان میگویم شمابوده ایدکه داعش راپرورش دادیدوباپولهای خودآنهارامسلح کردید.وبرای ازبین بردن حرم اهل یبت رسول الله ع نقشه کشیدید.اما خداوپیغمبرواهلبیت آن ،وبه پشتیبانی رهبر فرزانه این انقلاب وخون شهدای مدافع حرم ما،تاظهورمهدی موعودعج خراب شدن حرم اهلبیت رابه گور خواهیدبرد،وماباجان ودل خودآن،حرم هارامیسازیم وباخون خود ازآن دفاع میکنیم وبه شماوهابیون اجازه نگاه چپ رانخواهیم داد. اجازه نگاه چپ رانخواهیم داد. بحث واردات برنج به کشور از نگرانی های ما در سال اقتصاد مقاومتی است نمیدانم مسئولان کشوری واستانی برنج هاومحصولات امسال کشاورزان رادرکارخانه ها وانبارها نمی بینند؟ خجالت داردکه حضرت آقاچندباربایدبگویدازمحصول ایرانی مصرف کنیدودولت آن راحمایت کند،مگربرنج های تولیدی درشمال کشورچه مشکلی داردکه آن راخرید تضمینی نمی کنیدوبه مردم معرفی نمی کنید.آیا سودبرنج های وارداتی خارجی ارزش بیشتری دارد،آیاپول گمرگ وواردات شیرین تراست،پس مردم بیچاره ومظلوم خطه شمال که با سرماوگرمای وباسختی کشت کرده اندوامیدبرای فروش برنج خودرادارندچندماه است کشاورزان برنج خودرانفروخته اند تابتوانندباآن زندگی روزمره خودراپیش ببرندچه بایدکردمابایدبه این مردم کشاورز کمک ودلداری بدهیم ومحصولات آنها رابرای بقای بخش کشاورزی حمایت کنیم اما بااین کارسودجویانه ومنفعت طلبانه بعضی از ادارات ووزارتخانه دولتی ،مردم رانگران وناراحت کرده،چه کسی جوابگوی مردم مظلوم کشاورز است درحالی که انباربرنج وارداتی خارجی دربعضی ازمناطق هنوز پراست ،برای چه واردات را آزادکردنند تعجب است،وحتی شنیده هاودیده ها ازآلودگی به سموم خطرناک دربرنج خارجی دارد چرا بعضی ها اسرار به ورود مجددبرنج خارجی دارندجای تعجب است ماازمسئولین ونمایندگان محترم مجلس میخواهیم تاازاین واردات جلوگیری قاطعانه شودتا مردم کشاورز احساس آرامش کنند. دراین روزها بافراوانی زلزله مواجه هستیم مهمترین آنها موضوع زلزله کرمانشاه است باید ازمردم ایران،سپاه،بسیج،ارتش،هلال احمرتشکر کنیم بخاطرحمایت ازمردم زلزله زده کرمانشاه،اماازدولت انتظاربیشتری درپیگیری وساخت منازل مردم می رود متاسفانه وزیری بعداز 10روز به دیدار مردم زلزله زده می رود کلماتی به کارمی برد که باعث دلخوری مردم میشود مانند(ماقیم مردم درساخت منازل آنها نیستیم)،مگرشماحرف حضرت آقاامام خامنه ای رانشنیده اید که فرمودند(مردم ولی نعمت ماهستندومامسئولین نوکران مردم درانقلاب اسلامی هستیم)چگونه شما چنین حرفهایی به زبان میاوریدوظیفه شما خدمت به مردم است متاسفانه مسوول عالی اجرایی و معاون رییس دولت که باحضور خود باکفش درچادر مردم حاظرمیشود تابه مردم سرکشی کند یک نگاهی به رهبر عزیز بیندازید که خود بدون کفش وبه همه تذکر میدهد کسی حق ندارد باکفش وارد چادر مردم شود این حرکات را مردم نمی پسندندودر انقلاب اسلامی جایی ندارد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

40 + = 45